Politika kvality

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo se svým různorodým sortimentem dlouhodobě zaměřuje na individuální potřeby a požadavky tuzemských i zahraničních zákazníků. Dosahujeme relativně stabilních ekonomických výsledků a postupně rozvíjíme naše obory.

Postupujeme systematicky a aktualizujeme Programu rozvoje pro příslušný rok, který detailněji zahrnuje dílčí etapy a jejich konkrétní měřitelné strategické cíle.

Při budování a zdokonalování systému stále uplatňujeme:

 • systematický kontakt s našimi zákazníky, abychom realizovali nejen jejich specifikované požadavky v poptávkách, objednávkách a souvisejících požadavcích, ale abychom také shromažďovali zkušenosti s uplatněním našich produktů v jejich podmínkách.
 • pružnější reagování na zákaznické informace a systémové vyřešení jejich připomínek, námětů a problémů s cílem poskytnout zákazníkovi jistotu, že naše produkty splňují všechna kritéria kvality.
 • důsledné využití aplikovatelných zákonů a předpisů pro produkty a procesy.
 • stanovení vyčerpávajících kritérií pro jednotlivé výrobní operace v technologických postupech, výrobních příkazech a v pracovních instrukcích.
 • účinnější využití personálních počítačů, informačních systémů a naší sítě mezi objekty k rychlejšímu toku informací a tím reagování na vznikající situace.
 • stanovení náročnějších kritérií pro naše dodavatele a důsledným řízením nákupu ovlivňování jejich procesů směrem k vyšší kvalitě.
 • řízení externích zdrojů, pokud se rozhodneme je využívat.
 • určení odpovědnosti, pravomocí a vhodných organizačních postupů pro zaměstnance, pokud se týká zajištění shody s požadavky v prodejních, nákupních, výrobních, kontrolních a dalších procesech.
 • zdokonalení pracovního prostředí a vybavení, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro fungování procesů, při čemž hlavní důraz klademe na pořádek na pracovištích, preventivní údržbu zařízení, kontrolu pracovních měřidel, pomocných přípravků a nástrojů.
 • postupné pozvedání kvalifikace, zručnosti a znalostí našich zaměstnanců ve vztahu ke kvalitě odváděné práce.

Od našich zaměstnanců očekáváme plnou podporu naší politiky kvality, zejména:

 1. aktivně se na svém pracovišti zapojit do spolupráce s vedením výrobního družstva při vytváření, udržování a zlepšování systému managementu kvality.
 2. usilovat o zdokonalení vnitřní komunikace, poskytovat vedení družstva náměty na zlepšování procesů i produktů, aktivně se na zlepšování podílet a pracovními výsledky vyjádřit svou sounáležitost s cíli.
 3. za hlavní měřítko výsledků naší organizace považovat spokojenost našich zákazníků, založenou zejména na přesném a dokonalém provedení našich produktů a služeb, naplnění a zkracování dodavatelských termínů, neprodleném řešení zákazníkova přání, na rychlém řešení reklamace nebo stížnosti, v reprezentativním vystupování a v příznivých cenách.
 4. aktivně zdokonalovat své znalosti a zručnosti, účastnit se aktivně plánovaných školení a podřídit se plně organizačním pravidlům, úkolům a dílčím cílům, které stanoví vedení družstva.

Vedení družstva se zavazuje vytvářet zdroje pro vybudování, udržení a zlepšování systému managementu kvality a to podporou vybavení pracovišť a pracovního prostředí, organizačním uspořádáním, definováním odpovědností, pravomocí, poskytnutím potřebného vzdělávání a výcviku, podmínek pro získávání informací a účinným řízením k zajištění dílčích cílů systému managementu kvality.

Vedení družstva bude nadále systémově přezkoumávat a ovlivňovat procesy tak, aby docházelo k trvalému snižování neshod a k zdokonalování procesů.