Náhradní plnění

Od roku 2012 dochází ke změnám v poskytování náhradního plnění. Výše poskytnutého náhradního plnění bude omezena počtem zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Naše firma zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Hodnota nově stanoveného celkového limitu potvrzení náhradního plnění ze strany ZZP dle odst. (3) § 81 pro rok 2015 činí 906 444,- Kč za jednu zaměstnanou OZP u dodavatele v roce 2014 (průměrný přepočtený stav). Jako dodavatelé jsme povinni vést registr vydaných potvrzení pro případnou kontrolu ze strany státních orgánů. 

 

Výše povinného podílu je stanovena již od 1.1.2002 na 4% zaměstnanců se ZPS z celkového počtu zaměstnanců.

Pro výpočet povinného podílu je rozhodující průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Podrobná metodika, určující doby započítávané a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena vyhláškou 518/2004Sb.

Způsoby plnění povinného podílu - zde zákon dává podle § 81 zaměstnavateli tři rovnocenné možnosti plnění povinného podílu:

a.) přímým zaměstnáváním osoby se ZP s tím, že osoba se ZP s TZP se započítává 3x (statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ, nelze zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely)

b.) odebíráním výrobků nebo služeb (event. zadáním výrobního programu)
- od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se ZP
- od chráněných dílen občanských sdružení a charit (státem reg.církví nebo církevních
práv. osob nebo obecně prospěšných společností s více než 60% zaměstnanců se ZP od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se ZP a nezaměstnávají další osoby. Počet osob, které si takto zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu se rovná podílu objemu tržeb za odebrané (a zaplacené) výrobky či služby ve sledovaném roce a hodnoty 7 - násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3.čtvrtletí sledovaného roku

c.) odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy dle písm.b)