Náhradní plnění

V roce 2017 došlo ke ZMĚNĚ V UPLATŇOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, řešeno novelou zákona 435/2004 Sb. s účinností od 1.10.2017.


 

Stručné shrnutí výhod novely pro odběratele:

Odběratelům náhradního plnění se zvýšuje právní jistota tím, že dodavatelům náhradního plnění zabrání překračovat limit objemu náhradního plnění nebo jinak obcházet zákonem stanovené podmínky pro jeho poskytování.


Pro výpočet povinného podílu je rozhodující průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Podrobná metodika, určující doby započítávané a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena vyhláškou 518/2004Sb.

Způsoby plnění povinného podílu - zde zákon dává podle § 81 zaměstnavateli tři rovnocenné možnosti plnění povinného podílu:

a.) přímým zaměstnáváním osoby se ZP s tím, že osoba se ZP s TZP se započítává 3x (statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ, nelze zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely)

b.) odebíráním výrobků nebo služeb (event. zadáním výrobního programu)
- od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se ZP
- od chráněných dílen občanských sdružení a charit (státem reg.církví nebo církevních
práv. osob nebo obecně prospěšných společností s více než 60% zaměstnanců se ZP od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se ZP a nezaměstnávají další osoby. Počet osob, které si takto zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu se rovná podílu objemu tržeb za odebrané (a zaplacené) výrobky či služby ve sledovaném roce a hodnoty 7 - násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3.čtvrtletí sledovaného roku

c.) odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy dle písm.b)